ฟู้ดอินโนโพลิส-โตเกียว เอสเอ็มอี
พาSMEsพบคู่ค้าญี่ปุ่นต่อยอดธุรกิจ

 

ฟู้ดอินโนโพลิสจับมือโตเกียว เอสเอ็มอี บุกญี่ปุ่น ดึงผู้ประกอบการอาหารแดนปลาดิบร่วมธุรกิจในไทยได้ถึงกว่า 20 ราย ตอบโจทย์ตลาดอาหารญี่ปุ่นวูบ สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องขยายฐานผลิตมาประเทศไทย ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านวัตถุดิบ การผลิต รวมทั้งภาครัฐหนุนสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารของไทย

ทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส นำโดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะประธานฝ่ายปฏิบัติการ เมืองนวัตกรรมอาหาร  และ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ประจำประเทศไทย (โตเกียว เอส เอ็ม อี) นำผู้ประกอบการอาหารในประเทศไทยจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัทซีแวลู บริษัทนิธิฟู้ด บริษัทซันสวีท บริษัทบีโปรดักส์ และบริษัททีแกลอรี ร่วมงาน  Tokyo Business Matching 2018 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2560 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ โตเกียวเอสเอ็มอี จัดขึ้น เพื่อสนับสนุน และชักชวนผู้ประกอบการด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น ขยายการลงทุนในประเทศไทย และสร้างโอกาสให้การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการหารือทางธุรกิจเกิดขึ้นรวม 60 ครั้ง และได้คู่ค้าที่มีศักยภาพต่อยอดทำธุรกิจร่วมกันกว่า 20 ราย

นายฮิเดโทชิ อุเมกิ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจโตเกียวเอสเอ็มอี กล่าวว่าในปัจจุบันตลาดอาหารในประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเล็กลง เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ดังนั้น บริษัทอาหารในญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องมีการขยายตัวไปยังประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งทางด้านวัตถุดิบ การผลิต ร่วมทั้งยังมีการสนับสนุนจากทางรัฐบาลในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารของไทย

นอกจากนี้นายฮิเดโทชิ ยังเห็นว่าผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศต่างมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ที่สามารถเสริมสร้างความร่วมมือกันได้ หากมีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น ก็จะทำเกิดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอาหารของทั้งสองประเทศ และจะสามารถร่วมกันเปิดตลาดในระดับโลกได้อย่างดีเยี่ยม

ด้านดร.เอกอนงค์ จางบัว กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้กับภาคเอกชน โดยทำหน้าที่หลักในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายของฟู้ดอินโนโพลิส ซึ่งมีมากกว่า 50 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในภาคเอกชน ทั้งในด้านการหาผู้เชี่ยวชาญ การเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งการประสานงานเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการทำธุรกิจอาหารในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

You may also like...