Daily Archive: กันยายน 9, 2023

กสศ. ผนึกกรมพินิจฯ 20 เครือข่าย ผลักดัน “โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต คืนคนคุณภาพสู่สังคม”

มากกว่า 60% ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมเป็นเด็กยากจนและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา กสศ. ผนึกกรมพินิจฯและ 20 เครือข่าย ผลักดัน “โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต คืนคนคุณภาพสู่สังคม” ล่าสุดสถิติเยาวชนกระท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมม.บูรพา หนุนขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี

กระทรวง พม.โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับม.บูรพา จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]