Daily Archive: มกราคม 20, 2024

อภ. -JICA ร่วมผลักดันผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงของไทย

อภ. -JICA ร่วมผลักดันการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงของประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมมือกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผลักดันการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]