Daily Archive: ตุลาคม 5, 2023

รมว.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ส.ป.ก. ประจำปีงบฯ 67

รมว.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ส.ป.ก. ประจำปีงบฯ 67 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]